Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Nauk Politycznych na posiedzeniu w dniu 31 stycznia 2007 roku ustanowił Konkurs o Nagrodę im. Profesora Piotra Dobrowolskiego za najlepszą pracę doktorską, podejmującą problematykę stosunków polsko-niemieckich.Jednostką prowadzącą postępowanie konkursowe jest Zarząd Oddziału Katowickiego PTNP. Redaktorem serii wydawniczej im. prof. P. Dobrowolskiego jest dr Agnieszka Turska-Kawa, opiekun merytoryczny Konkursu.
     Profesor Piotr Dobrowolski byl wieloletnim Dyrektorem Instytutu Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu Śląskiego. Jako jeden z pierwszych w Polsce zajmował się nauką o pokoju w kontekście problemów polsko-niemieckich, a w ostatnich latach swojego życia dużo uwagi poświęcał badaniom współpracy transgranicznej w obrębie euroregionów. Był wielkim znawcą i autorytetem w tej dziedzinie, prowadził wykłady na uniwersytetach w kraju i za granica. Pod jego kierunkiem powstały liczne rozprawy doktorskie, był też recenzentem prac habilitacyjnych na tematy niemieckie. Uważał podobnie jak Robert Schuman (1886 - 1963), że tylko współpraca, pokój i zgoda pomiędzy narodami, mogą przynieść pozytywne efekty i zaspokoić oczekiwania współpracujących państw. Aktywność Prof. Piotra Dobrowolskiego, jego dorobek naukowy, wniosły poważne korzyści dla polepszenia relacji polsko-niemieckich.
    
     Konkurs został objęty Patronatem Honorowym przez Rektora Uniwersytetu Śląskiego JM prof. dra hab. Wiesława Banysia.

        Konkurs zostal objęty patronatem przez:
  • Marszałka Województwa Śląskiego
  • Dom Współpracy Polsko-Niemieckiej

Opiekę wydawniczą nad serią im. Profesora Piotra Dobrowolskiego sprawuje Centrum Innowacji, Transferu Technologii i Rozwoju Fundacja Uniwersytetu Śląskiego.
     


Fundacja Współpracy Polsko-Niemieckiej finansowo wspiera
I Nagrodę w II edycji Konkusu o Nagrodę im. Prof. Piotra Dobrowolskiego.


 Konkurs ma charakter ogólnopolski, przewidziany jest dla doktorantów uczelni państwowych i niepaństwowych, w perspektywie będzie dążył do objęcia swoim zasięgiem uczelni zagranicznych. Nagrody będą przyznawane raz w roku. PTNP dąży do rozszerzenia formuły Konkursu o możliwość publikacji nagrodzonych prac, a także możliwości fundowania stypendiów dla szczególnie interesujących tematów.
 Głównymi celami Konkursu są:
  • wspomaganie i rozwój badań naukowych w zakresie niemcoznawstwa,
  • wspieranie rozwoju zainteresowań badawczych problemami polsko-niemieckimi wśród młodych naukowców,
  • popularyzacja idei pozytywnego współistnienia pomiędzy naszymi narodami,
  • wskazywanie kierunków nawiązywania twórczej współpracy w różnych zakresach i wspierania ich rozwoju,
  • wzajemne poznawanie kultury, obyczajów, historii,
  • wymiana wyników i wniosków naukowych na wszystkich płaszczyznach dla możliwości podejmowania trafnych decyzji,
  • uhonorowanie pamięci Prof. Piotra Dobrowolskiego, poprzez kontynuację jego idei badawczych.
       Badania nad szeroko pojętymi relacjami polsko-niemieckimi w zakresach takich jak nauka, kultura, ekonomia, polityka, historia, przemysł, turystyka i inne, mają ogromne znaczenie dla lepszego rozwoju współpracy międzynarodowej, dla wspierania idei współistnienia zarówno dla Niemców, jak i Polaków. Mają też wartość dla rozwoju kontaktów twórczych pomiędzy naukowcami a praktykami.
        Jak każde badania naukowe tak i badania nad problematyką dobrych stosunków z Niemcami powinny być odpowiednio docenione, podejmowane, rozwijane i promowane. Powyższa Nagroda ma przyczynić się do realizacji wymienionych celów, wspomóc rozwój tychże badań dla wspólnych korzyści Polski i Niemiec, a tym samym dla Europy.

Preisausschreiben um den Preis Namen Prof. Piotra Dobrowolski: 1, 2, 3, 4, 5